Informatie

Privacy Policy en Praktijkinformatie 

 

Privacy Policy Persoonsgegevens

Iedere psychotherapeut is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook het intake-verslag, de gegevens over het verloop van de behandeling, het behandelplan en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard. 

De psychotherapiepraktijk 24seven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De psycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, schroom dan niet contact met mij op te nemen. 

Waarvoor worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt

Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Psychologisch onderzoek en behandeling, op de cliënt afgestemd;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Effectmeting (ROM), aan het begin en eind van de behandeling; 

- Declareren van vergoede zorg bij de Gemeente (Jeugd);

- Het verstrekken van wettelijk verplichte informatie aan het CBS (centraal bureau voor statistiek)

Verstrekking aan derden

Ik heb geheimhoudingsplicht tegenover derden. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor jongeren boven de 16 jaar wordt schriftelijke toestemming van de jongere gevraagd en, indien hij of zij daar geen bezwaar tegen heeft, ook uw toestemming.

Ik mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.

Wanneer uw huisarts uw zoon/dochter heeft verwezen en vraagt om in grote lijn op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen. Dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken. 

Bewaartermijn

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, 20 jaar (zoals voorgeschreven door de beroepsvereniging NVP).

Beveiliging

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

 

Wanneer uw kind in psychotherapie gaat en deze is minderjarig (onder de 16 jaar), dan is er officieel sprake van een behandelovereenkomst tussen u als wettelijke vertegenwoordiger (indien u met het wettelijk gezag bent belast) en met de therapeut. Dat wil zeggen dat u als wettelijke vertegenwoordiger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

- Inzage U heeft recht om de gegevens in te zien, die over u of uw kind worden bijgehouden, tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek. Er zijn hierbij wel beperkingen. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Het dossier is eigendom van de praktijk, u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Er kan in dit geval wel een vergoeding gevraagd worden voor de kosten. 

- Rectificatie Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en ik ben verplicht binnen twee maanden te reageren. 

Verwijdering U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter

 

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de NVP, www.nvp.nl

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Mocht u een klacht hebben over de behandeling en u komt er met mij als uw behandelaar niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de NVP: www.nvp.nl 

 

Waarneming bij vakantie en ziekte

Mw E. Lucas /psychotherapeut- klinische psycholoog zijn waarnemer bij vakantie of ziekte. 

 

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd voor intake en behandeling is meestal tussen de 3 – 6 weken(dit kan wisselen). 

 

Bereikbaarheid buiten kantooruren

De praktijk heeft geen crisis-en/of avonddiensten. Bij het aannemen van cliënten speelt dit een belangrijke rol. Wanneer sprake is van crisisgevoeligheid wordt doorverwezen. Buiten kantooruren wordt verwezen naar de huisartsenpost. 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze informatie en/of de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op! jacqueline.dicke@guicherit.net of 070 3387717.

 

 

Algemene informatie over de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en de eisen waaraan een vrijgevestigde psychotherapeut moet voldoen vindt u op de website: www.lvvp.nl. Op deze website vindt u tevens informatie over tarieven voor vrijgevestigde psychotherapeuten en eventueel het klachtenprocedure.

U kunt voor een afspraak telefonisch contact opnemen. Aanmeldingsformulieren kunt u hier downloaden, invullen, ondertekenen, en per post opsturen, of bij het eerste consult meenemen.

Versturen van de ingevulde formulieren per e-mail is ook mogelijk, waarna u de formulieren op het eerste consult kunt ondertekenen.

Anamneselijst kind

Welkom